Menu:

Taakgroep Financiën (College van Kerkrentmeesters)

Voorzitter:
Anneke Stans
Berberislaan 66
7101 ZZ Winterswijk
Tel. 0543 - 518 873
Email College van Kerkrentmeesters

Secretaris:
Durk Bouma
Frerikshof 136
7103 CC Winterswijk
Tel. 0543 - 795 217
Email Durk Bouma

Bankgegevens:
Voor de kerkelijke bijdrage, bijdrage Kerkenwerk, bijdrage Solidariteitskas en giften geldt het volgende IBAN rekeningnumer:
NL77FVLB0699946557 t.n.v. Protestantse Gemeente te Winterswijk

De Taakgroep Financiën (College van Kerkrentmeesters) is in de basis belast met het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente, op een zodanige wijze dat (begrotings-)tekorten worden voorkomen.

Van het College van Kerkrentmeesters wordt dus verwacht dat zij op een verantwoorde wijze omgaan met de aan haar toevertrouwde gelden en goederen waarbij continuïteit voor de gemeente naar de toekomst toe het streven dient te zijn.

De taken van het College van Kerkrentmeesters kunnen als volgt worden omschreven:
- jaarlijks vaststellen van de begroting en jaarrekening en het jaarlijks bijstellen van het meerjaren financieel beleidsplan
- zorgdragen voor de geldwerving (zoals actie Kerkbalans, collectes, Solidariteitskas etc.)
- beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere actvititeiten van de gemeente
- beheren van de geldmiddelen en beleggingen, roerende en onroerende zaken
- verzorgen van de ledenadministratie
- verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever
- bijhouden van de registers van de gemeente (doopboek, belijdenisboek, trouwboek)
- beheren van het archief van de gemeente
- verzorgen en beheren van de verzekeringspolissen

Het College van Kerkrentmeesters heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de scriba, de penningmeester en een lid belast met de onderteuning van het Dagelijks Bestuur op beleidsmatig terrein en verantwoordelijk voor nieuwe initiatieven.

Het College van Kerkrentmeesters kent diverse deeltaakgroepen die zich met een deel van de bovengenoemde taken bezighouden:
- deeltaakgroep Administratie
- deeltaakgroep Geldwerving
- deeltaakgroep Gebouwen
- deeltaakgroep Personeel & Organisatie

Elk van deze taakgroepen heeft weer eigen verantwoordelijkheden. Mocht u daarover informatie wensen, dan zijn wij graag bereid u daarover te informeren. Neemt u dan contact op met onze voorzitter (zie bovenaan deze pagina).