Menu:

Taakgroep Diaconaat (College van Diakenen)

Voorzitter:
Henk Korenberg
Bargerslat 23
7103 DS Winterswijk
Tel. 0543 - 517 303
Email College van Diakenen

Secretaris:
Hans te Raa
Broerinkweg 1
7106 CJ Winterswijk - Ratum
Tel. 0543 - 562 620
Email Hans te Raa

Bankgegevens:
Voor giften aan de Diaconie geldt het volgende IBAN rekeningnumer:
NL63RABO 0371203759 tnv Diakonie Protestantse Gemeente te Winterswijk

De Taakgroep Diaconaat ( College van Diakenen ) heeft als kerntaak: het leveren van bijdragen aan het welzijn van de ( wereld- ) samenleving, bestrijden van armoede en onrecht en het dragen van zorg voor personen en groepen in acute noodsituaties.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Tot de taken van de diakenen behoren o.a.
- de ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten
- de dienst aan de Tafel van de Heer
- het inzamelen en besteden van de liefdegaven
- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven
- het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn.
- het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat.

De structuur van de Protestantse Gemeente te Winterswijk bestaat uit een werkgroepenmodel, waarbij uitgegaan wordt van taakgroepen. Elke taakgroep is vertegenwoordigd in de Kleine Kerkenraad. Daar wordt verslag uitgebracht van haar werkzaamheden.

Eén van de taakgroepen is de taakgroep Diaconaat, die onderverdeeld is in een aantal deeltaakgroepen:
- deeltaakgroep Vieringen
- deeltaakgroep Financiën en Onroerende Zaken
- deeltaakgroep Zending en Werelddiaconaat ( ZWO )
- deeltaakgroep Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek (IKA) en de Stacaravan (voor vakanties lichamelijk minder valide mensen)
- deeltaakgroep Afvaardiging Sociaal Steunpunt
- deeltaakgroep Kerstattenties
- deeltaakgroep Winterswijks Actie Comité Roemenië (WACR)
- deeltaakgroep Ouderenpastoraat
- deeltaakgroep Diaconale Bestedingen

Deeltaakgroepen vergaderen zelfstandig en brengen verslag uit in de vergaderingen van de taakgroep Diaconaat. Meer informatie kan u verstrekt worden door de voorzitter, secretaris
of andere ambtsdragers uit de Diaconie.

Het College van Diakenen is in het bezit van een aangepaste stacaravan, bestemd voor dle verhuur aan minder validen en hun eventuele begeleider(s). Op de pagina Activiteiten vindt u nadere informatie over deze stacaravan.